Zakończyła się VIII Konferencja Szpital XXI wieku

VIII edycja konferencji „Szpital XXI wieku – planowanie, projektowanie, budowa, działalność” odbyła się 5 października 2023 r. w Warszawie. Konferencja stanowiła płaszczyznę do wymiany doświadczeń związanych z organizacją, projektowaniem, modernizacją, wyposażaniem i funkcjonowaniem takich obszarów, jak: blok operacyjny, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, centralna sterylizatornia czy zakład diagnostyki obrazowej.

Eksperci biorący udział w wydarzeniu omówili zasady funkcjonowania w klasycznym podziale przestrzeni bloku operacyjnego, sposoby na poprawę efektywności energetycznej obiektów ochrony zdrowia, metody doboru korzystnego kontraktu serwisowego czy możliwości stworzenia z infrastruktury szpitali platformy regionalnej. Zaprezentowane zostały również nowoczesne rozwiązania związane z projektowaniem, redukcją śladu węglowego, automatyzacją czy finansowaniem jednostek ochrony zdrowia.

Wśród uczestników znaleźli się m.in.: dyrektorzy szpitali, dyrektorzy ds. technicznych oraz ds. administracyjnych i ekonomicznych, kierownicy działów eksploatacyjnych, specjaliści ds. aparatury medycznej, osoby zajmujące się obsługą przetargów w szpitalach, architekci, projektanci i technologowie medyczni a także reprezentanci firm oferujących rozwiązania dla szpitali.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Polską Federację Szpitali, Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.

Szpital efektywny energetycznie

Konferencję rozpoczęli Paulina Prencel, redaktor zarządzająca „OPM” oraz Marek Piotrowski, redaktor naczelny, kierownik Działu Aparatury w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, który sprawował także rolę moderatora. Wykład inauguracyjny pt. „Efektywność energetyczna szpitali wyzwaniem dla projektowania nowoczesnych obiektów medycznych na miarę XXI wieku” wygłosił dr n. med. Maciej Matłok, prezes zarządu firmy i+med. Prelegent zaznaczył, że ostatnimi czasy efektywność energetyczna jest zagadnieniem zyskującym na znaczeniu, a pierwszym krokiem w tym kierunku powinno być dokonanie kompleksowej oceny aktualnego stanu bilansu energetycznego obiektu, kolejnym opracowanie audytu energetycznego wskazującego najbardziej uzasadnione i najbardziej opłacalne kierunki inwestycji.

Następnie na przykładzie Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia w Rzeszowie omówił wydatki na media oraz zaprezentował analizę zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych obszarów szpitalnych, z której wynikało, że najwięcej energii zużywają Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz Centralna Sterylizatornia. Po tym przedstawił możliwości interwencji wynikające z technologii medycznej, w tym: zmianę godzin wykonywania badań, inwestycję w oprogramowanie skracające czas badania i urządzenia od odzysku ciepła chłodzenia czy wybór aparatu o najmniejszym zużyciu energii na badanie.

Na koniec doktor Matłok przeszedł do prezentacji rozwiązań projektowych, które dają możliwość poprawy efektywności energetycznej obiektów ochrony zdrowia. Omówił zalety i wady instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z budynkiem, instalacji kogeneracyjnej, magazynów energii, produkcji zielonego wodoru oraz nowoczesnych rozwiązań z zakresu instalacji sanitarnych. Przedstawił również kompleksowy system do zarządzania instalacjami produkującymi energię (SZEF).

Rola podziału przestrzeni na bloku operacyjnym

Na pytanie: „czy szpital potrzebuje korytarza brudnego?” podczas swojego wystąpienia odpowiedział dr n. med. Igor Madej, kierownik Bloku Operacyjnego Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Prelegent zwrócił uwagę, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą możliwe jest usuwanie brudnych narzędzi, sprzętu, bielizny oraz odpadów tą samą drogą, którą dostarcza się materiał czysty i sterylny, jednak warunkiem jest zastosowanie w tym celu szczelnych opakowań transportowych. Prelegent zadał jednak pytanie: „czy to rozwiązanie jest odpowiednie?” zaznaczając, że w naturze ludzkiej leży skracanie pewnych czynności czy dostosowywanie ich do swojej pracy i żadna procedura nie jest w stanie tego zmienić, a korzystanie z opakowań transportowych to, jego zdaniem, dokładanie czasu, pracy, miejsca i narzędzi. Doktor Madej podkreślił również, że w przypadku, gdy szpital nie posiada korytarza brudnego, procedura dezynfekcji i usuwania zużytych materiałów jest dłuższa, bardziej skomplikowana i niesie za sobą więcej błędów.

Śląska Platforma Regionalna

Wykład pt. „W jaki sposób przekształcić infrastrukturę szpitali w Śląską Platformę Regionalną” wygłosił Ireneusz Kowalski, kierownik sekcji IT w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich. Prelegent na przykładzie Platformy eCareMed omówił proces tworzenia platformy rozproszonej, pozwalającej na wymianę danych medycznych w ramach regionu, bez generowania zbędnych kosztów na obsługę tego procesu. Zaznaczył, że celem nadrzędnym projektu jest uruchomienie systemu e-usług dla Pacjenta, opartego o serwery komunikacyjne: eRejestracja, eDokumentacja, eOpieka, eAnkieta, eKontrahent.

Kowalski omówił korzyści wynikające z powstania platformy, w tym: obniżenie kosztów przetwarzania i archiwizacji danych medycznych w placówkach ochrony zdrowia poprzez wykorzystanie infrastruktury ulokowanej w innych placówkach, zgodność z wymaganiami CeZ w zakresie P1, proste podłączenie kolejnych jednostek czy możliwość prostego korzystania z szerokiego zakresu analizy i dostęp do danych, które w normalnym trybie byłyby nieosiągalne. Na koniec zaprezentował krok po kroku proces korzystania z platformy z perspektywy lekarza oraz pacjenta.

Przykład Szpitala XXI wieku

Proces powstawania Kaszubskiego Centrum Chorób Serca i Naczyń omówił Stanisław Cirocki, zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych w Spółce Szpitale Pomorskie. Jak zaznaczył prelegent, jednostka składająca się z trzech poziomów powstała w formule zaprojektuj i wybuduj. Projekt, zakładający powierzchnię ponad 13 000 m2 musiał przejść proces optymalizacji i finalnie powierzchnia ta została pomniejszona o ponad 4 000 m2.

Cirocki omówił najbardziej istotne zmiany, które zostały wprowadzone do pierwotnych planów, tj. zmniejszenie powierzchni Centralnej Sterylizatorni o niemal połowę poprzez zminimalizowanie strefy brudnej, zakupie myjni-dezynfektorów o większej przepustowości i myjni wózków z programem trwającym 6 minut, a także ograniczenie powierzchni Zakładu Patomorfologii za sprawą wprowadzenia nowoczesnego informatycznego systemu
rejestracji wyników i ich archiwizacji, zautomatyzowanych urządzeń skracających czas pracy pracowników i minimalizujących liczbę zatrudnienia oraz dobór technologii medycznej
dopasowanej do potrzeb pracowników zakładu.

Kontrakt serwisowy aparatury medycznej

Analizę rodzajów kontraktów serwisowych przedstawił Michał Smelik, kierownik Sekcji Aparatury Medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. św. Ojca Pio w Przemyślu. Na początku prelegent omówił zalety i wady pogwarancyjnej obsługi serwisowej aparatury medycznej, z podziałem na korzystanie z serwisu wewnętrznego i zewnętrznego. Następnie przeszedł do rodzajów kontraktów oraz przybliżył przygotowanie procedury ich zakupu i wszelkie istotne zapisy w umowie.

Po tym Smelik wskazał jakimi kosztami obarczona może być jednostka w przypadku braku pełnego kontraktu serwisowego, gdzie wyodrębnił: koszty bezpośrednie (naprawy, wymiana części, aktualizacje, przeglądy techniczne) oraz koszty pośrednie (niewykonywanie badań, transport pacjenta do innej jednostki, wykonywanie badań w innej jednostce). Na koniec zaprezentował przykład analizy finansowej dla tomografu komputerowego bez kontraktu serwisowego przez okres 3 lat.

Długoterminowe inwestycje

Prelekcję pt. „Długoterminowe inwestycje – praktyczne wskazówki dotyczące zakupu sprzętu medycznego. Case study” poprowadziła Agnieszka Sopel, inżynier kliniczny. Już na początku zaznaczyła, że wszystkie inwestycje należy rozpocząć od dobrego zaplanowania całego procesu, a najważniejszymi wyzwaniami, z którymi należy się zmierzyć są tutaj: czas, zachowanie ciągłości i kompleksowość. Następnie prelegentka krok po kroku omówiła planowanie procesu inwestycyjnego, gdzie zwróciła uwagę na znaczenie dialogu technicznego oraz odpowiedniego oszacowania kosztów wyposażenia. Podkreśliła także rolę technologa medycznego zaznaczając, że źle wykonany projekt wykonawczy technologii medycznej powoduje w większości przypadków generowanie ogromnych dodatkowych kosztów.

Nowoczesne rozwiązania dla szpitali

Wśród prelegentów biorących udział w VIII Konferencji „Szpital XXI wieku” znaleźli się również reprezentanci firm oferujących rozwiązania dla rynku medycznego, zarówno projektowe, infastrukturalne, jak również w zakresie nowoczesnej aparatury diagnostyczno-terapeutycznej czy rehabilitacyjnej.

Możliwości wykorzystania modelu BIM przy budowie szpitali modułowych omówił Jarosław Adamek, dyrektor handlowy Climatic. Na pytanie „Jak kompleksowy system wentylacji może wspomóc działanie centralnej Sterylizatorni?” odpowiedział Bartosz Kaczmarek, key account manager Halton Health. Możliwość zapewnienia ultraczystego powietrza na sali operacyjnej za pomocą systemu Opragon zaprezentował Witold Rychwalski, właściciel i prezes TMS Medical. Możliwości minimalizacji oddziaływania na środowisko poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii stosowane w produkcji sprzętu medycznego omówił Roman Rynkiewicz, dyrektor sprzedaży krajowej w Famed Żywiec. Innowacyjne rozwiązania w zakresie prania i sterylizacji przy współpracy z siecią CitoNet przedstawił Maciej Tarasiuk, dyrektor sprzedaży i usług szpitalnych CitoNet. Możliwości klinicznych systemów informatycznych w kontekście źródła wiedzy o pacjencie omówiła Ewa Czyżewska, menadżerka produktu w Viridian Polska. Przez proces projektowania efektywnych stanowisk terapeutycznych przeprowadził uczestników Konrad Staniewski, specjalista ds. projektów infrastruktury medycznej w Dräger Polska. Koszty i zyski wynikające z wprowadzenia automatyzacji w obszarze centralnej sterylizatorni przybliżył Tomasz Żuber, prezes MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska. Na pytanie „Dlaczego serwis wyrobów medycznych jest tak drogi i skomplikowany?” odpowiedział w swojej prelekcji Damian Czyczyro, dyrektor ds. instalacji gazów medycznych w INMED.

Podczas przerw uczestnicy mieli okazję, by porozmawiać z reprezentantami firm przy ich stoiskach i zapoznać się szczegółowo z proponowanymi przez wystawców rozwiązaniami. W gronie partnerów znaleźli się również specjaliści z takich firm, jak: Alstor, Busch, Intelimedical Poland, Informer Med, Karl Storz, Maxto ITS, Medfinance, Medicom, MPS, Ortner, Philips Stiegelmeyer Group.

Wszystkim uczestnikom, wykładowcom i partnerom dziękujemy za tak liczny i aktywny udział w wydarzeniu i zapraszamy na kolejną edycję konferencji „Szpital XXI wieku”, która odbędzie się już za rok.

Pliki do pobrania

2023_01_M. Matłok_efektywność energetyczna szpitali wyzwaniem dla projektowania nowoczesnych obiektów medycznych na miarę XXI wieku 2023_02_J. Adamek_Wykorzystanie modelu BIM przy budowie szpitali modułowych – wysoka jakość dokumentacji projektowej podstawą bezproblemowej realizacji inwestycji 2023_03_B. Kaczmarek_Jak kompleksowy system wentylacji może wspomóc działanie centralnej sterylizatorni 2023_04_I. Madej_Korytarz brudny nie znów taki brudny. Rola podziału przestrzeni na bloku operacyjnym 2023_05_W. Rychwalski_Opragon - ultraczyste powietrze na sali operacyjnej 2023_06_R. Rynkiewicz_Nowoczesne technologie stosowane w produkcji sprzętu medycznego gwarancją minimalizacji oddziaływania na środowisko 2023_07_M. Tarasiuk_Alternatywne finansowanie inwestycji szpitalnych na przykładzie współpracy z siecią CITONET 2023_08_E. Czyżewska_kliniczne systemy informatyczne jako źródło wiedzy 2023_09_I. Kowalski_W jaki sposób przekształcić infrastrukturę szpitali w Śląską Platformę Regionalną 2023_10_K. Staniewski_projektowanie efektywnych stanowisk terapeutycznych - nowoczesne koncepcje w przestrzeni szpitala 2023_11_S. Cirocki_Kaszubskie Centrum Chorób Serca i Naczyń jako przykład szpitala XXI wieku 2023_12_T. Żuber_Automatyzacja w centralnej sterylizatorni - koszty czy zyski 2023_13_D. Czyczyro_Serwis wyrobów medycznych. Dlaczego jest taki drogi i skomplikowany 2023_14_M. Smelik_Kontrakt serwisowy aparatury medycznej - analiza, rodzaje i przykłady